Chính sách

CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG / SAFETY POLICY, HEALTH AND ENVIRONMENT

06-11-17 | 5:01

 

 

CHÍNH SÁCH  VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

SAFETY POLICY, HEALTH AND ENVIRONMENT

 

Nghĩa vụ/ Obligation:
Cam kết một chính sách quản lý vững chắc cho phép tất cả các hoạt động công việc được thực hiện một cách an toàn, và với tất cả các biện pháp có thể thực hiện để loại bỏ (hoặc ít nhất là giảm) rủi ro đối với sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, nhà thầu phụ, khách có thẩm quyền, và bất cứ ai khác có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Sao Thiên  Commit to a sound management policy that allows all work activities are conducted safely, and with all possible measures to eliminate (or at least reduce) risks health, safety and welfare of workers, subcontractors, authorized guests, and anyone else could be affected by the activities of the Sao Thien.
Chúng tôi cam kết đảm bảo chúng tôi thực hiện theo Y tế làm việc và Đạo luật An toàn năm 2012, sức khỏe làm việc và quy định an toàn năm 2012 và Bộ luật áp dụng thực hành và tiêu chuẩn của Úc càng nhiều càng tốt.

We are committed to ensuring we comply with the Health Work and Safety Act of 2012, working health and safety regulations 2012 and the Code of practice and applicable Australian Standards as much as possible
Trách nhiệm – Responsibility
Quản lý – Manage:
Sẽ cung cấp và duy trì càng nhiều càng tốt – Will provide and maintain as much as possible::
– Một môi trường làm việc an toàn – A safe working environment
– Hệ thống an toàn của công việc – Safety systems of work
– Các cơ sở vì lợi ích của người lao động – The basis for the benefit of workers
– Thông tin, hướng dẫn, đào tạo và giám sát đó là cần thiết để đảm bảo rằng mỗi công nhân là an toàn sau chấn thương và rủi ro đối với sức khỏe – Information, guidance, training and supervision that is necessary to ensure that every worker is safe from injury and risks to health
– Cam kết tư vấn và hợp tác với nhân viên trong tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc – Commit to advise and collaborate with staff in all matters relating to health and
– Cam kết liên tục cải thiện hiệu suất của Công ty thông qua quản lý an toàn hiệu quả – Commitment to continuous improvement of company performance through effective security management.

– Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và qui định của Việt Nam – Strictly comply with the laws and regulations of Vietnam,
– Đẩy mạnh thực hiện và khuyến khích đảm bảo Sức khỏe, An toàn và Môi trường của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng chung quanh thông qua việc sử dụng các qui trình điều hành an toàn và thực tiễn – Promote the implementation and encourage ensure health, safety and environment of our employees, customers, suppliers and surrounding communities through the use of safe operating procedures and practices.
– Không thải chất ô nhiễm vào môi trường  – Do not discharge pollutants into the environment
– Cung cấp một môi trường làm việc an toàn và hấp dẫn – Provide a safe working environment and attractive,
– Liên tục cải thiện Hệ thống Quản lý Sức khỏe, An toàn lao động và Môi trường của Công ty – Continuous improvement of Health Management System, Occupational Safety and Environment of the Company.
– Phổ biến Chính sách Sức khỏe, An toàn lao động và Môi trường đến các đối tác, nhân viên, cộng đồng và cơ quan chính quyền liên quan – Dissemination Policy Health, Safety and Environment employees to partners, employees, communities and relevant government agencies.

Công nhân – Worker:
Mỗi người lao động có nghĩa vụ – Each employee is obliged:
– Theo thông lệ làm việc an toàn, với mục đích tránh gây thương tích cho bản thân và những người khác và thiệt hại cho công ty, nhà máy và thiết bị – As usual work safety, which aims to avoid injury to yourself and others and damage to the company, plant and equipment
– Chăm sóc hợp lý về sức khỏe và an toàn của bản thân và những người khác  – Reasonable care of health and safety of yourself and others
– Mang thiết bị bảo hộ cá nhân và quần áo khi cần thiết – Wear personal protective equipment and clothing when necessary
– Tuân theo bất kỳ hướng nào được đưa ra bởi quản lý sức khỏe và an toàn – To comply with any direction given by the management of health and safety
– Không sử dụng sai hoặc gây trở ngại với bất cứ điều gì cung cấp cho sức khỏe và an toàn
báo cáo – Do not misuse or interfere with anything provided for health and safety

report

– Tất cả các tai nạn và sự cố trong công việc ngay lập tức phải báo cáo, cho dù vấn đề đó là tầm thường – All accidents and incidents at work immediately to report, even if it is trivial problem.
– Báo cáo tất cả các mối nguy hiểm đã biết hoặc quan sát thấy tới giám sát hoặc quản lý. – Report all hazards have known or observed to monitor or manage.

Áp dụng các chính sách này – Application of this policy
Chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác của tất cả các nhân viên, khách hàng và những người khác. Chúng tôi khuyến khích các đề xuất để thực hiện mục tiêu sức khỏe, an toàn và môi trường của chúng tôi để tạo ra một môi trường làm việc an toàn với một tỷ lệ không tai nạn.
Chính sách này áp dụng cho tất cả các hoạt động kinh doanh và các bộ phận chức năng, bao gồm cả những tình huống mà người lao động phải làm việc bên ngoài – We seek the cooperation of all employees, customers and others. We encourage proposals to achieve the objective of health, safety and our environment to create a safe working environment with a rate no accident.

This policy applies to all business and functional units, including situations where workers have to work outside. 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

0 comments

Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *