Chính sách

CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE – NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

07-11-17 | 11:09

CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE – NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Phù hợp Công ty Sao Thiên là nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thi công lắp đặt hệ thống PCCC của Việt Nam.

Trong điều kiện thi công nhiều phức tạp và rủi ro cao về an toàn lao động của ngành, cùng với điều kiện thi công không ổn định, Sao Thiên chỉ chấp nhận một số rủi ro có thể kiểm soát được tại các công trường thi công. Các điều kiện về xã hội, văn hóa và địa lý đặc thù của Việt Nam cũng là những yếu tố được cân nhắc trong việc thực thi chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

 

Cam kết  Chính sách của Sao Thiên là: Các công việc phải được thi công một cách an toàn và hiệu quả tại tất cả các công trình. An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được xem là điều kiện đầu tiên cho toàn bộ hoạt động của Công ty.
Không một nhân viên nào của Sao Thiên bị bắt buộc phải làm việc trong môi trường không an toàn. 
Liên tục cải tiến  Chính sách của công ty Sao Thiên là: Yêu cầu tất cả lực lượng lao động tham gia vào việc thực thi, đánh giá và liên tục cải tiến cách thức thực hiện an toàn lao động và môi trường. Trách nhiệm và sự tham gia của các cấp khác nhau có ý nghĩa mỗi người lao động là chủ sở hữu hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường và mong muốn áp dụng hiệu quả hệ thống này.

 

Các yêu cầu về pháp lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong các hoạt động của Công ty được triển khai đồng bộ bằng việc chú trọng biện pháp thi công, sử dụng các thiết bị chủ yếu và bằng cách tạo động lực cũng như huấn luyện liên tục toàn bộ nhân viên. An toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường tại tất cả các nơi làm việc được thực hiện thông qua việc thiết lập tiêu chuẩn và phối hợp với khách hàng và các bên liên quan để áp dụng các quy trình thi công thích hợp, khắt khe hơn các quy định của nhà nước Việt Nam.

 

Các mục tiêu An toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tuy nhiên tiêu chuẩn sẽ được toàn bộ thành viên Ban lãnh đạo thiết lập để tạo ra một môi trường làm việc an toàn.            Các vấn đề về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khi thực thi sẽ có tính chất thiết thực, hiệu quả và có tính cưỡng chế.

Nguồn nhân lực trong tổ chức của Sao Thiên được xem là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đặt vấn đề an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường vào vị trí ưu tiên cao nhất và xem đây là trách nhiệm của Sao Thiên trong việc đảm bảo rằng các điều kiện làm việc sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người lao động và không gây nguy hại cho môi trường.

 

Văn bản Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được lập thành văn bản, áp dụng và duy trì theo sổ tay thủ tục của Sao Thiên.

Việc áp dụng tại nơi làm việc của Sao Thiên chủ yếu được thực hiện bằng việc sử dụng bộ biểu mẫu tiêu chuẩn, biện pháp thi công, quy trình kiểm tra và huấn luyện.

 

Thông tin   Bản chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường này được đăng tải trên website và dán trên bảng thông tin tại tất cả các dự án của Sao Thiên.
Soát xét Các thủ tục an toàn và môi trường liên tục được soát xét, cập nhật và cải tiến theo tinh thần:

 

     “Suy nghĩ an toàn, làm việc an toàn, về nhà an toàn” 

                                              Tp.HCM, ngày …. Tháng … năm …

                                                      Giám đốc

 

 

 

                                                                Đào Quang Hòa

 

0 comments

Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *