Video

Thử nghiệm chữa cháy Dầu Ăn bằng bình bột thông thường và bình LD-3 thân thiện môi trường

21-03-24 | 3:56