Video

Thử chữa cháy Dầu Ăn bằng bình CO2 thông thường và bằng Bình LD-3 thân thiện môi trường

21-03-24 | 3:20