News

16-01-17 | 10:24

Bạn có từng nghiện Yahoo Mesenger

Nhiều người dùng Việt Nam thế hệ 7x, 8x từng có khoảng thời gian dài “mất ăn, mất ngủ” với phần mềm chat nổi tiếng của Yahoo. aa-9921-1470644057 Các câu hỏi ở dưới đều áp dụng cho nền tảng Yahoo Messenger cũ (phiên bản cuối cùng là 11). 1. Để tạo ra tiếng Buzz gọi...

12-01-17 | 5:02

Bạn có từng nghiện Yahoo Mesenger

Nhiều người dùng Việt Nam thế hệ 7x, 8x từng có khoảng thời gian dài “mất ăn, mất ngủ” với phần mềm chat nổi tiếng của Yahoo. aa-9921-1470644057 Các câu hỏi ở dưới đều áp dụng cho nền tảng Yahoo Messenger cũ (phiên bản cuối cùng là 11). 1. Để tạo ra tiếng Buzz gọi...

12-01-17 | 5:02

Bạn có từng nghiện Yahoo Mesenger

Nhiều người dùng Việt Nam thế hệ 7x, 8x từng có khoảng thời gian dài “mất ăn, mất ngủ” với phần mềm chat nổi tiếng của Yahoo. aa-9921-1470644057 Các câu hỏi ở dưới đều áp dụng cho nền tảng Yahoo Messenger cũ (phiên bản cuối cùng là 11). 1. Để tạo ra tiếng Buzz gọi...